Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. ‘Hartelijke Groet’: Hartelijke Groet, gevestigd te 3034KD, in Rotterdam, met als KvK-nummer 80622291.
2. ‘Product’: de door Hartelijke Groet aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren.
3. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Hartelijke Groet.
4. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Hartelijke Groet.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Hartelijke Groet en iedere overeenkomst tussen Hartelijke Groet en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hartelijke Groet, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Hartelijke Groet heeft aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Hartelijke Groet een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Uitvoering

1. Hartelijke Groet voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
2. Hartelijke Groet bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
3. Hartelijke Groet heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
4. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Hartelijke Groet
naar klant.

Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te retourneren, binnen 14 dagen nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Hartelijke Groet mag klant vragen naar de reden van herroeping, maar mag klant niet verlichten tot het opgeven van de reden(en) tot herroeping.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer Hartelijke Groet de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
3. Klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het product bij klant in rekening worden gebracht.
4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
5. Hartelijke Groet zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de betaalde gelden,
inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Klant.

Prijzen

1. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. Hartelijke Groet is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of
aanvulling van de overeenkomst.

Betaling

1. Betaling door Klant van de aan Hartelijke Groet verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Hartelijke Groet.
2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Hartelijke Groet gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Hartelijke Groet gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Hartelijke Groet geleverde zaken blijven eigendom van Hartelijke Groet totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Hartelijke Groet gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Hartelijke Groet.
2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Hartelijke Groet zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Intellectueel eigendom

1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Hartelijke Groet houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Hartelijke Groet rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Hartelijke Groet.

Aansprakelijkheid

1. Hartelijke Groet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Hartelijke Groet is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid Hartelijke Groet bekend was.
2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Hartelijke Groet leidt tot aansprakelijkheid van Hartelijke Groet jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Hartelijke Groet in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
3. Hartelijke Groet is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Hartelijke Groet wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
5. Hartelijke Groet is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Hartelijke Groet daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6. Hartelijke Groet is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hartelijke Groet.

Toepassing

1. Op elke overeenkomst tussen Hartelijke Groet en Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Hartelijke Groet en

Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Hartelijke Groet is gevestigd.

Dagtekening

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 05-12-2020.